İLETİŞİME GEÇİN INFO@kadak.org.tr
BİZE ULAŞIN 0532 422 26 14

Tüzüğümüz

KADAK

Kanyon ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği

TÜZÜĞÜMÜZ

KANYON VE DOĞA SPORLARI ARAMA KURTARMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1- Derneğin adı “KANYON VE DOĞA SPORLARI ARAMA KURTARMA DERNEĞİ“dir ve kısaltılmış adı “KADAK34“‘tür.
Derneğin merkezi İstanbul’dur.
Dernek İstanbul’dan yönetilip çalışmalarını tüm yurt düzeyinde yürütür. İstem gelmesi veya ihtiyaç olması durumunda, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir ve aynı şekilde temsilcilikler kurabilir. Açılan şube ve temsilciliklerin fesih yetkisi de, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun gerekçeli tavsiye kararına istinaden Genel Merkez Genel Kurulu’na aittir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI
Madde 2- Derneğin Amacı
” Türkiye Kanyonlarının keşfini yapmak, haritalandırmak, kanyonlar ile ilgili arşiv ve başvuru kaynakları oluşturmak,
” Kanyon sporunun Türkiye’de tanınması ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak,
” Kanyon sporu ile ilgili eğitim, disiplin, güvenlik ve teknik standartların oluşturulmasında öncülük etmek, bu standartlar ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
” Kanyon, Dağcılık, Mağaracılık, Rafting ve Kaya tırmanışı gibi doğa sporları ile ilgili Türkiye’de yetkin sporcular yetişmesini sağlamak,
” Kanyonların doğaseverler ve doğa sporcuları için güvenli parkurlar haline gelebilmesi üzerine çalışmalar yapmak,
” Kanyonların çevre etik kuralları çerçevesinde, doğal halleri ile kalmaları, ekosistemdeki vaz geçilmez rollerinin devamlılığının sağlanması ve bu şekilleri ile alternatif turizme kazandırılabilmeleri için çalışmalar yapmak, bu konuda çevre bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
” Özellikle gençlerin doğa sporları (Dağcılık, Rafting, Mağaracılık, Kaya tırmanışı vb.) ile tanışmalarını sağlamak ve bu sayede daha sağlıklı beden ve ruh yapılarına sahip olmalarına destek olmak,
” Bireyler arasında doğa ve çevre bilinci oluşmasını ve gelişmesini sağlayarak, yine bu sayede doğanın korunmasına katkı sağlamaktır.
” Belediyeler ile organize olup ilgili belediye sınırları dahilinde olan parkurların spora uygun hale getirilmesini sağlamak, tanıtımını yapıp, bölgedeki sporcuları yetiştirip, buralara yönlendirerek sporcuların bu parkurlarda rehberlik yapmasını sağlamak.
” Doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda gönüllü olarak çalışmak,
” Gerek üyelerine gerekse talep halinde üyeler dışında resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım, arama-kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek,
” Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak veya danışmanlık hizmeti vermek,
” Anayasa’mızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak.

Amacı Gerçekleştirmek için Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
” Başta Kanyon Sporu olmak üzere, tüm doğa spor branşlarında Temel Eğitim ve İhtisas Kursları açmak, rehber yetiştirmek, kuruluş amacına uygun olarak bu spor dallarında etkinlikler organize ederek günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlar oluşturmak, etkinlikler ve tanıtım turları düzenlemek,
” Kanyon Sporunun tanıtılması, geliştirilmesi ve Türkiye Kanyonlarının güvenli doğa parkurları haline gelebilmeleri amacı ile yetkili merciiler ve kamu kurumları ile işbirliğine giderek bu konuda rehberlik ve öncülük etmek, yöre halkının bilinçlendirilmesi ve yerel yetkililerin bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
” Türkiye Kanyonları üzerine arşiv oluşturmak, haritalama, ölçeklendirme ve rotalandırma çalışmaları yapmak ve kanyonların turizme açılabilmeleri adına yol gösterici çalışmalarda bulunmak,
” Yabancı kulüp, sporcu ve eş amaçlı dernek veya oluşumlar ile işbirliğine giderek, Türkiye Doğa Turizminin ve Alternatif Turizmin gelişimine yönelik etkinlikler tertip etmek, rehberlik hizmeti vermek,
” Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda basılı ve elektronik ortamda çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, bu bilgi, belge ve dokümanları yayınlamak,
” Gerekli tüm durumlarda ancak özellikle kanyon kazalarında kullanılmak üzere, kanyon geçişlerinde yaşanabilecek her türlü kaza veya acil durumlara müdahale edebilecek yetkinlikte ve özellikte kişiler yetiştirmek ve bunun için teknik donanım ve ekipman oluşturmak,
” Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
” Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden yurt dışından bağış kabul emek.
” Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
” Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisleri kurmak ve bunları tefriş etmek,
” Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
” Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
” Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
” Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
” Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
” Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
” Sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına katkıda bulunmak. Bu amaçla kamu, özel ve tüzel kişiliğe haiz kurum ve kurulularla işbirliği oluşturmak ve ortaklıklar kurmak.
” Ulusal ve uluslar arası faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla hibe, kredi ve benzeri başvurularda bulunmak.
” Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmaktır.
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek; sosyal alanda ve amacına uygun tüm alanlarda, yasalara uygun şekil ve biçimlerde, etik kurallarına bağlı kalarak, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE DERNEK ÜYELİK İŞLEMLERİ
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olma şartı aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazısı ile başvuru sahibine bildirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda müracaatın cevaplanması için bu süre en fazla 30 gün daha uzatılabilir. Yönetim kurulu; üyelik başvurusunda en az üç asil üye önermesi şartı aranır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Üyelik türleri; Asil Üyelik ve Onursal Üyelik şeklindedir.
Asil üye; medeni hakları kullanmaya haiz, Dernekler Yasasına göre herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş ve dernek tüzüğünü benimsemiş ve yönetim kurulu kararı ile üyeliği onaylanmış kişilerdir.
Onursal üye; asil üyelik asgari şartlarını taşımakla birlikte, geçmişte derneğe maddi veya manevi olarak üst düzey desteği ve yardımları olmuş veya gelecekte derneğin temsilinde katkısı olacağının tespiti ve önerisi yönetim kurulunca yapılmış kişilerin arasından Genel Kurul kararı ile seçilen kişilerdir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 4- Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
” Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
” Derneğin amacına uygun davranmamak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlarda bulunmak,
” Dernek düzenine uymamak ve derneğe sadakat göstermemek,
” Verilen görevlerden kaçmak,
” Üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
” Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
” Dernek yönetimi bilgisi dışında dernek adına bireysel aktiviteler yapmak.
” Kanunlarda aranılan üyelik niteliklerine haiz olmamak veya bu nitelikleri kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Üyeliğe Tekrar Kabul
Dernek iç kurullarınca dernek tüzük, etik ve prensiplerine aykırı davranışları tespit edilmiş kişiler, her türlü dernek malına bilerek ve / veya isteyerek zarar verenler, dernek aleyhine çalışma ve faaliyette bulunduğu tespit edilenler ile derneğe ait her türlü reklam ve haberleşme unsurunu kendi menfaatleri için kullanan veya bu unsurlara zarar veren üyelerin çıkarılma işlemi sonrası tekrar üyeliğe kabulü hiçbir koşul ve şartta yapılamaz.
Üyelik aidatlarındaki gecikme sebebi ile üyeliği sona erdirilen üyelerin, mevcut borçlarını ödemeleri koşulu ile tekrar üyeliğe kabulleri ve yapmadıkları görevler neticesinde üyelikleri sona erdirilen üyelerin ve yanlış veya yanıltıcı beyanları ile üyeliklerine son verilen kişilerin tekrar üyeliğe kabulleri kararı yönetim kuruluna aittir.
Üyelik koşullarını sonradan kaybeden ve bu sebeple üyelikleri sona erdirilmiş kişiler, bu durumlarının değiştiğini belgelemeleri kaydı ile tekrar üye olabilirler.
Üyelerin Genel Kurulda itiraz hakları mevcuttur. İtirazı; açıklanan Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Genel Kurul tarihinden 15 gün önce ve yazılı olarak yapılmayan itiraz başvuruları ile Genel Kurul Toplantı tarihinin yapılacağı ay da dahil olmak üzere aidat borcu olan üyelerin itiraz başvuruları yok hükmündedir. Genel Kurulca kabul edilmeyen itirazlar için tekrar itiraz yapılamaz.

ÜYE AİDATI
Madde 6- Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, aylık olarak 5 TL aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Aidatlar, “Alındı Belgesi” ile veya bankalar aracılığı ile tahsil edilir.
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 7- Derneğin organları şunlardır:
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
Madde 8- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
” Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
” Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içerisinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek yer ve saatte toplanır. Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ
Madde 9- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
Madde 10- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak nu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurlu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursa üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirdiği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde 11- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 12- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
” Dernek organlarının seçilmesi,
” Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
” Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
” Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
” Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
” Yönetim kurulunca denek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen ve değiştirilerek onaylanması,
” Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
” Derneğin federasyona katılması, kurucu üye olması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
” Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
” Derneğin vakıf kurması,
” Derneğin fesih edilmesi,
” Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
” Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, TOPLANMA VE KARAR ALMA USULÜ
Madde 13- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden ötürü boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre üyelerin göreve çağrılması mecburdur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
” Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
” Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
” Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
” Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alarak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
” Gerekli görülen yerlerde şubeler ve temsilciliklerin açılmasını sağlamak,
” Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
” Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
” Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
” Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
” Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
” Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde 15- Denetim kurulu üç asıl ve üç yedek olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 16- Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre Yönetim Kuruluna önceden bilgi vermek suretiyle mali yıl bitimini (1 Ocak-31 Aralık) takip eden ilk iki ay içerisinde denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

ŞUBELERİN AÇILIŞI
Madde 17- Dernek gerekli gördüğü il merkezlerinde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu konuda Genel Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç üye tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı soyadı, baba adı doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresi bildirilir. Ayrıca Dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesi eklenir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 18- Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla yetkili, tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlardan ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde 19- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Madde 20-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 21-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

ŞUBELERİN KAPATILMASI
Madde 22- Açılan şubenin üye sayısının yetersiz hale gelmesi, verimli çalışmaması ve diğer nedenlerle kapatılması, Genel Yönetim Kurulunun üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun iştiraki ile hazırlayacağı gerekçeli teklif (Rapor) üzerine Genel Kurul Kararı ile mümkündür. Bu husustaki oylama gizli oy ile yapılır.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESASLARI
Madde 23- Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin mevzuatta belirlenen oranı aşması halinde bilanço esasına göre defter tutulur. Hangi esasa göre defter tutulacağı mevzuatta öngörülen hususlara göre belirlenir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde 24- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
” Üye aidatları,
” Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptırdıkları bağış ve yardımlar,
” Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
” Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
” Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
” Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
” Basımı yapılan süreli yayınlardan elde edilen gelirler,
” Diğer gelirler.

DERNEKTE TUTULACAK DEFTERLER
Madde 25- Dernekte, işletme hesabı esasına göre aşağıda yazılı defterler tutulur;
” Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerince imzalanır.
” Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
” Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak üzere saklanır.
” Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
” İşletme Hesabı Defteri: Dernek Adına gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
” Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması gerektiği hallerde mevzuatta belirlenen defterler tutulur.

DEFTERLERİN TASDİKİ
Madde 26- Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE GELİR DÜZENLENMESİ
Madde 27- İşletme hesabı esasına göre yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ
Madde 28- Dernek gelirleri, “Alında Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ” Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresince de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.
Yetki belgesinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Yetki belgelerinin gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirlenen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ
MADDE 29- Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 30- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ” Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki amirliğine bildirir.
Genel kurul sonuç bildirimine;
Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
” Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
” Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen “Yerleşim yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organları Değişiklik Bildirimi” doldurulmak sureti ile, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idari amirliğine bildirilir. Ayrıca, taşınmazların bildirilmesi, yurtdışından yardım alma, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirimler mevzuatta öngörülen şekilde yapılır.
Dernek tüzüğünde yapılan değişikliklerde tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 31- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 32- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Madde 33- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde 34- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde KANYON VE DOĞA SPORLARI ARAMA KURTARMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacakları ödenir. Derneğin alacaklılara olması durumunda alacakları tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve hakların tasfiyesi ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine bildirmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 35- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı – Görev Unvanı
1- Haydar DAŞTAN Başkan
2- Cansel DAŞTAN Başkan Yardımcısı
3- Özcan YILDIZ Sekreter
4- Uğur EVCİL Sayman
5- Görkem AKDAĞ Üye
6- Celal ÖZGÜROĞLU Üye
7- Hıdır DAŞTAN Üye

Bu tüzük 35 (Otuzbeş) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.